Како да го предадете вашиот оглас?

Контакт

Огласите за печатено издание на Огласникот 24 можете да ги испраќате на бројот 14 55 14 17,70 ден. СМС со вклучен ДДВ

Регистрација

Доколку сте регистриран корисник на Огласник24, најавете се. Доколку не сте регистриран корисник, регистрирајте се. Пополнете ја формата за регистрација со вашите податоци.

Тип на оглас

Одберете го видот на огласот кој сакате да го објавите. По одбирањето на видот на огласот добивате форма во која треба да ги пополните деталите на она што го огласувате.

Пополнување

Пополнете ги деталите на огласот. Повеќе информации - поголем успех на огласот. Следете ги упатствата кои ќе ги добивате на вашиот екран и вашиот оглас ќе биде предаден во 3 чекори.