За Нас

Издава: Медиа Принт Македонија - Скупи бб, 1000 Скопје

Управител:д-р Срѓан Керим
Рекламa:02/3089 252
reklami@mpm.com.mk
Редакција:
Рекламни агенти:02/3089 249
reklamniagenti@mpm.com.mk
Графичко уредување:Ѓорги Дисов
Информатички сектор:  Елеонора Михајлоска
Игор Димковски
Координатор:Бојан Василевски
Маркетинг:Јасмина Аргировска
Печати:Графички центар Скопје
©Медиа Принт Македонија, 2010. Сите права задржани.
 
 
Огласот се вчитува...